ค้นหา
  • Admin

Private Highlight Switzerland 8 Days

อัปเดตเมื่อ 4 เม.ย.Private Highlight Switzerland 8 Days

  • เที่ยว Lucerne

  • พัก Interlaken 3 คืน

  • ขึ้นเขา Schilthorn

  • พักโรงแรม 5 ดาวหรือเทียบเท่า


Day 1:

คณะเดินทางถึง สนามบินซูริค หลังผ่านพิธี ศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง

เจ้าหน้าที่รอรับที่สนามบิน

ออกเดินทางสู่ เมืองลูเซิน Lucern ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

เดินทางถึงเมือง ลูเซิน

อิสระอาหารกลางวัน

นำคณะชม สะพาน ชาเปล Chapel Bridge

จากนั้น เดินทางต่อสู่เมือง Interlaken

ระหว่างทางแวะชม เมือง ISELTWALD

อิสระอาหารค่ำ

เข้าสู่ที่พัก CENTRAL CONTINENTAL หรือเทียบเท่า

ดู 27 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

JAPAN

AMERICA